1. Kế hoạch số 223/KH - UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
2. Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
3. Kế hoạch số 242/KH - UBND ngày 31/12/2022 của UBND trỉnh triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
4. Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định về “hợp tác xã có quy mô thành viên đủ lớn” thực hiện chỉ tiêu 13.1 thuộc Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
5. Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2025
6. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/02/.2023 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tỉnh Tuyên Quang
7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
8. Công văn số 865/UBND-KT ngày 11/3/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc xây dựng kế hoạch thực hiệnCTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
9. Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
10. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
11. Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩmvà cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
12. Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023
13. Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
14. Công văn số 1779/UBND-KT ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
15. Công văn số 1840/UBND-KT ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2021-2025